PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES E ESTATÍSTICA DE POBOACIÓN, 1996

VEREA (Ourense)


SUPERFICIE:

94,2 km²

DISTANCIA Á CAPITAL DA PROVINCIA:

33,5 km

POBOACIÓN DE DEREITO

HOMES

MULLERES

TOTAL

712

793

1.505

SEGUNDO GRUPOS DE IDADE

HOMES

MULLERES

TOTAL

0 a 4 anos

13

11

24

5 a 9 anos

20

15

35

10 a 14 anos

22

16

38

15 a 19 anos

29

46

75

20 a 24 anos

44

54

98

25 a 29 anos

35

30

65

30 a 34 anos

45

32

77

35 a 39 anos

28

16

44

40 a 44 anos

31

33

64

45 a 49 anos

47

25

72

50 a 54 anos

56

46

102

55 a 59 anos

45

57

102

60 a 64 anos

57

95

152

65 a 69 anos

79

90

169

70 a 74 anos

56

76

132

75 a 79 anos

59

61

120

80 a 84 anos

24

52

76

85 a 89 anos

19

30

49

90 a 94 anos

2

6

8

95 e máis anos

1

2

3

SEGUNDO O LUGAR DE NACEMENTO

HOMES

MULLERES

TOTAL

Neste concello

591

703

1.294

Noutro concello da mesma provincia

73

45

118

Noutra provincia de Galicia

7

3

10

Noutra Comunidade Autónoma

4

4

8

No estranxeiro

37

38

75

POBOACIÓN DE 10 E MÁIS ANOS SEGUNDO TITULACIÓN ACADÉMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Non sabe ler nin escribir

26

53

79

Titulación inferior a graduado escolar ou sen estudios

503

549

1.052

Graduado escolar ou equivalente

98

101

199

Bacharelato, FP II ou títulos equivalentes ou superiores

52

64

116

Total

679

767

1.446

TAXA DE ANALFABETISMO

HOMES

MULLERES

TOTAL

3,8

6,9

5,5

POBOACIÓN DE 16 E MÁIS ANOS SEGUNDO A RELACIÓN COA ACTIVIDADE  ECONÓMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Activos

269

150

419

Ocupados

211

121

332

Parados

58

29

87

- En busca do primeiro emprego

16

17

33

- Con emprego anterior

42

12

54

Inactivos

378

597

975

Xubilados

211

217

428

Pensionistas

100

160

260

Incapacitados

13

5

18

Estudiantes

35

62

97

Labores do fogar

13

151

164

Outra situación

6

2

8

Cumprindo servicio militar ou PSS

3

0

3

Total

650

747

1.397

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO RAMA DE ACTIVIDADE ECONÓMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Agricultura

63

67

130

Pesca

0

0

0

Industria

37

12

49

- Industrias extractivas

6

1

7

- Industrias manufactureiras

24

11

35

- Producción e distribución de enerxía eléctrica, gas e  auga

7

0

7

Construcción

55

2

57

Servicios

56

40

96

- Comercio e reparacións

8

3

11

- Hosteleria

5

13

18

- Transporte e actividades anexas; comunicacións

13

1

14

- Intermediación finacieiras, actividades inmobiliarias e  de alugueiro; servicios empresariais

5

1

6

- Admón. Pública, defensa e SS.

18

9

27

- Educación

0

3

3

- Actividades sanitarias e veterinarias, servicios  sociais

3

1

4

- Outros servicios

4

9

13

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO PROFESIÓN

HOMES

MULLERES

TOTAL

Dirección das Admóns Públicas e das empresas de 10 ou máis  asalariados

1

0

1

Xerencia das empresas de menos de dez asalariados

8

4

12

Profesións asociadas a titulacións de 1º,2º e 3º ciclo  universitario e afíns

6

3

9

Técnicos e profesionais de apoio

4

0

4

Empregados de tipo administrativo

5

13

18

Traballadores dos servicios de restauración, persoais de  protección e seguridade e dependentes de comercio

17

18

35

Traballadores cualificados da agricultura e a pesca

59

40

99

Artesáns e traballadores cualificados das industrias  manufactureiras, da construcción e minería

56

8

64

Operadores de instalacións industriais, de maquinaria,  montadores e ensabladores

25

1

26

Traballadores non cualificados

27

33

60

Forzas armadas

3

1

4

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO SITUACIÓN PROFESIONAL

HOMES

MULLERES

TOTAL

Traballadores por conta propia que empregan persoal

6

2

8

Traballadores por conta propia que non empregan persoal

81

54

135

Membros de cooperativas

1

0

1

Axudas familiares

3

1

4

Asalariados fixos

98

44

142

Asalariados eventuais

20

9

29

Outra situación

2

11

13

POBOACIÓN PARADA POR SECTORES DE ACTIVIDADE ECONÓMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Agricultura

6

0

6

Pesca

0

0

0

Industria

2

2

4

Construcción

32

1

33

Servicios

2

9

11

Sen emprego anterior

16

17

33

Total

58

29

87

TAXAS

HOMES

MULLERES

TOTAL

Taxa de actividade

41,4

20,1

30,0

Taxa de ocupación

32,5

16,2

23,8

Taxa de paro

21,6

19,3

20,8

Fonte: Padrón municipal de habitantes e estatística de poboación, 1996


Data de  creación: 9-11-1998

 

 

 

Galeria de Fotos
A Merca
A Bola
Cartelle
Celanova
Gomesende
Padrenda
Pontedeva
Quintela de Leirado
Ramiras
Verea

 

Verea Padron 98
Verea Padron 96

 

 

Verea Padron 96