PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES E ESTATÍSTICA DE POBOACIÓN, 1996

QUINTELA DE LEIRADO (Ourense)


SUPERFICIE:

31,3 km²

DISTANCIA Á CAPITAL DA PROVINCIA:

40,0 km

POBOACIÓN DE DEREITO

HOMES

MULLERES

TOTAL

474

556

1.030

SEGUNDO GRUPOS DE IDADE

HOMES

MULLERES

TOTAL

0 a 4 anos

14

13

27

5 a 9 anos

18

16

34

10 a 14 anos

31

20

51

15 a 19 anos

16

14

30

20 a 24 anos

27

25

52

25 a 29 anos

32

19

51

30 a 34 anos

24

31

55

35 a 39 anos

27

30

57

40 a 44 anos

29

13

42

45 a 49 anos

28

26

54

50 a 54 anos

26

30

56

55 a 59 anos

28

34

62

60 a 64 anos

38

62

100

65 a 69 anos

34

52

86

70 a 74 anos

38

45

83

75 a 79 anos

30

42

72

80 a 84 anos

19

45

64

85 a 89 anos

12

25

37

90 a 94 anos

3

10

13

95 e máis anos

0

4

4

SEGUNDO O LUGAR DE NACEMENTO

HOMES

MULLERES

TOTAL

Neste concello

369

457

826

Noutro concello da mesma provincia

45

44

89

Noutra provincia de Galicia

4

3

7

Noutra Comunidade Autónoma

6

5

11

No estranxeiro

50

47

97

POBOACIÓN DE 10 E MÁIS ANOS SEGUNDO TITULACIÓN ACADÉMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Non sabe ler nin escribir

5

26

31

Titulación inferior a graduado escolar ou sen estudios

310

395

705

Graduado escolar ou equivalente

89

78

167

Bacharelato, FP II ou títulos equivalentes ou superiores

38

28

66

Total

442

527

969

TAXA DE ANALFABETISMO

HOMES

MULLERES

TOTAL

1,1

4,9

3,2

POBOACIÓN DE 16 E MÁIS ANOS SEGUNDO A RELACIÓN COA ACTIVIDADE  ECONÓMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Activos

221

57

278

Ocupados

180

46

226

Parados

41

11

52

- En busca do primeiro emprego

9

8

17

- Con emprego anterior

32

3

35

Inactivos

188

444

632

Xubilados

149

208

357

Pensionistas

22

24

46

Incapacitados

3

3

6

Estudiantes

13

14

27

Labores do fogar

1

195

196

Outra situación

0

0

0

Cumprindo servicio militar ou PSS

1

0

1

Total

410

501

911

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO RAMA DE ACTIVIDADE ECONÓMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Agricultura

99

23

122

Pesca

0

0

0

Industria

23

10

33

- Industrias extractivas

0

0

0

- Industrias manufactureiras

21

10

31

- Producción e distribución de enerxía eléctrica, gas e  auga

2

0

2

Construcción

35

0

35

Servicios

23

13

36

- Comercio e reparacións

2

5

7

- Hosteleria

2

1

3

- Transporte e actividades anexas; comunicacións

4

1

5

- Intermediación finacieiras, actividades inmobiliarias e  de alugueiro; servicios empresariais

2

0

2

- Admón. Pública, defensa e SS.

6

1

7

- Educación

3

2

5

- Actividades sanitarias e veterinarias, servicios  sociais

2

2

4

- Outros servicios

2

1

3

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO PROFESIÓN

HOMES

MULLERES

TOTAL

Dirección das Admóns Públicas e das empresas de 10 ou máis  asalariados

0

0

0

Xerencia das empresas de menos de dez asalariados

4

2

6

Profesións asociadas a titulacións de 1º,2º e 3º ciclo  universitario e afíns

7

2

9

Técnicos e profesionais de apoio

1

0

1

Empregados de tipo administrativo

6

4

10

Traballadores dos servicios de restauración, persoais de  protección e seguridade e dependentes de comercio

5

7

12

Traballadores cualificados da agricultura e a pesca

91

21

112

Artesáns e traballadores cualificados das industrias  manufactureiras, da construcción e minería

20

7

27

Operadores de instalacións industriais, de maquinaria,  montadores e ensabladores

11

0

11

Traballadores non cualificados

35

3

38

Forzas armadas

0

0

0

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO SITUACIÓN PROFESIONAL

HOMES

MULLERES

TOTAL

Traballadores por conta propia que empregan persoal

6

0

6

Traballadores por conta propia que non empregan persoal

99

28

127

Membros de cooperativas

0

0

0

Axudas familiares

0

0

0

Asalariados fixos

71

17

88

Asalariados eventuais

3

1

4

Outra situación

1

0

1

POBOACIÓN PARADA POR SECTORES DE ACTIVIDADE ECONÓMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Agricultura

2

0

2

Pesca

0

0

0

Industria

6

0

6

Construcción

22

0

22

Servicios

2

3

5

Sen emprego anterior

9

8

17

Total

41

11

52

TAXAS

HOMES

MULLERES

TOTAL

Taxa de actividade

53,9

11,4

30,5

Taxa de ocupación

43,9

9,2

24,8

Taxa de paro

18,6

19,3

18,7

Fonte: Padrón municipal de habitantes e estatística de poboación, 1996


Data de  creación: 9-11-1998

 

 

 

Galeria de Fotos
A Merca
A Bola
Cartelle
Celanova
Gomesende
Padrenda
Pontedeva
Quintela de Leirado
Ramiras
Verea

 

Quintela Padron 98
Quintela Padron 96
mocinos

 

 

Quintela Padron 96