PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES E ESTATÍSTICA DE POBOACIÓN, 1996

PONTEDEVA (Ourense)


SUPERFICIE:

9,9 km²

DISTANCIA Á CAPITAL DA PROVINCIA:

60,0 km

POBOACIÓN DE DEREITO

HOMES

MULLERES

TOTAL

373

434

807

SEGUNDO GRUPOS DE IDADE

HOMES

MULLERES

TOTAL

0 a 4 anos

8

13

21

5 a 9 anos

7

19

26

10 a 14 anos

13

18

31

15 a 19 anos

19

17

36

20 a 24 anos

28

25

53

25 a 29 anos

32

23

55

30 a 34 anos

31

27

58

35 a 39 anos

35

30

65

40 a 44 anos

21

17

38

45 a 49 anos

17

15

32

50 a 54 anos

18

21

39

55 a 59 anos

22

24

46

60 a 64 anos

29

33

62

65 a 69 anos

23

42

65

70 a 74 anos

30

31

61

75 a 79 anos

23

36

59

80 a 84 anos

8

26

34

85 a 89 anos

7

15

22

90 a 94 anos

2

1

3

95 e máis anos

0

1

1

SEGUNDO O LUGAR DE NACEMENTO

HOMES

MULLERES

TOTAL

Neste concello

270

325

595

Noutro concello da mesma provincia

59

61

120

Noutra provincia de Galicia

15

9

24

Noutra Comunidade Autónoma

1

7

8

No estranxeiro

28

32

60

POBOACIÓN DE 10 E MÁIS ANOS SEGUNDO TITULACIÓN ACADÉMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Non sabe ler nin escribir

0

3

3

Titulación inferior a graduado escolar ou sen estudios

250

305

555

Graduado escolar ou equivalente

81

61

142

Bacharelato, FP II ou títulos equivalentes ou superiores

27

33

60

Total

358

402

760

TAXA DE ANALFABETISMO

HOMES

MULLERES

TOTAL

0,0

0,7

0,4

POBOACIÓN DE 16 E MÁIS ANOS SEGUNDO A RELACIÓN COA ACTIVIDADE  ECONÓMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Activos

215

73

288

Ocupados

194

64

258

Parados

21

9

30

- En busca do primeiro emprego

3

7

10

- Con emprego anterior

18

2

20

Inactivos

127

309

436

Xubilados

68

93

161

Pensionistas

14

46

60

Incapacitados

17

19

36

Estudiantes

20

22

42

Labores do fogar

3

128

131

Outra situación

5

1

6

Cumprindo servicio militar ou PSS

1

0

1

Total

343

382

725

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO RAMA DE ACTIVIDADE ECONÓMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Agricultura

35

26

61

Pesca

0

0

0

Industria

32

3

35

- Industrias extractivas

1

0

1

- Industrias manufactureiras

30

3

33

- Producción e distribución de enerxía eléctrica, gas e  auga

1

0

1

Construcción

74

1

75

Servicios

53

34

87

- Comercio e reparacións

14

9

23

- Hosteleria

18

6

24

- Transporte e actividades anexas; comunicacións

5

1

6

- Intermediación finacieiras, actividades inmobiliarias e  de alugueiro; servicios empresariais

0

1

1

- Admón. Pública, defensa e SS.

12

5

17

- Educación

1

3

4

- Actividades sanitarias e veterinarias, servicios  sociais

1

3

4

- Outros servicios

2

6

8

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO PROFESIÓN

HOMES

MULLERES

TOTAL

Dirección das Admóns Públicas e das empresas de 10 ou máis  asalariados

1

0

1

Xerencia das empresas de menos de dez asalariados

15

10

25

Profesións asociadas a titulacións de 1º,2º e 3º ciclo  universitario e afíns

4

6

10

Técnicos e profesionais de apoio

0

0

0

Empregados de tipo administrativo

6

8

14

Traballadores dos servicios de restauración, persoais de  protección e seguridade e dependentes de comercio

27

11

38

Traballadores cualificados da agricultura e a pesca

24

22

46

Artesáns e traballadores cualificados das industrias  manufactureiras, da construcción e minería

65

1

66

Operadores de instalacións industriais, de maquinaria,  montadores e ensabladores

14

0

14

Traballadores non cualificados

35

5

40

Forzas armadas

3

1

4

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO SITUACIÓN PROFESIONAL

HOMES

MULLERES

TOTAL

Traballadores por conta propia que empregan persoal

10

0

10

Traballadores por conta propia que non empregan persoal

41

35

76

Membros de cooperativas

12

1

13

Axudas familiares

3

4

7

Asalariados fixos

33

12

45

Asalariados eventuais

95

12

107

Outra situación

0

0

0

POBOACIÓN PARADA POR SECTORES DE ACTIVIDADE ECONÓMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Agricultura

3

0

3

Pesca

0

0

0

Industria

4

0

4

Construcción

9

0

9

Servicios

2

2

4

Sen emprego anterior

3

7

10

Total

21

9

30

TAXAS

HOMES

MULLERES

TOTAL

Taxa de actividade

62,7

19,1

39,7

Taxa de ocupación

56,6

16,8

35,6

Taxa de paro

9,8

12,3

10,4

Fonte: Padrón municipal de habitantes e estatística de poboación, 1996


Data de  creación: 9-11-1998

 

 

 

Galeria de Fotos
A Merca
A Bola
Cartelle
Celanova
Gomesende
Padrenda
Pontedeva
Quintela de Leirado
Ramiras
Verea

 

Pontedeva Padron 98
Pontedeva Padron 96

 

 

Pontedeva Padron 96