PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES E ESTATÍSTICA DE POBOACIÓN, 1996

PADRENDA (Ourense)


SUPERFICIE:

57,0 km²

DISTANCIA Á CAPITAL DA PROVINCIA:

63,0 km

POBOACIÓN DE DEREITO

HOMES

MULLERES

TOTAL

1.352

1.491

2.843

SEGUNDO GRUPOS DE IDADE

HOMES

MULLERES

TOTAL

0 a 4 anos

53

40

93

5 a 9 anos

55

75

130

10 a 14 anos

62

63

125

15 a 19 anos

78

72

150

20 a 24 anos

100

93

193

25 a 29 anos

115

99

214

30 a 34 anos

93

90

183

35 a 39 anos

81

64

145

40 a 44 anos

65

50

115

45 a 49 anos

45

61

106

50 a 54 anos

78

94

172

55 a 59 anos

93

113

206

60 a 64 anos

146

166

312

65 a 69 anos

102

113

215

70 a 74 anos

83

107

190

75 a 79 anos

58

86

144

80 a 84 anos

32

58

90

85 a 89 anos

8

35

43

90 a 94 anos

3

12

15

95 e máis anos

2

0

2

SEGUNDO O LUGAR DE NACEMENTO

HOMES

MULLERES

TOTAL

Neste concello

1.037

1.199

2.236

Noutro concello da mesma provincia

79

63

142

Noutra provincia de Galicia

55

42

97

Noutra Comunidade Autónoma

28

25

53

No estranxeiro

153

162

315

POBOACIÓN DE 10 E MÁIS ANOS SEGUNDO TITULACIÓN ACADÉMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Non sabe ler nin escribir

41

152

193

Titulación inferior a graduado escolar ou sen estudios

902

962

1.864

Graduado escolar ou equivalente

225

190

415

Bacharelato, FP II ou títulos equivalentes ou superiores

76

72

148

Total

1.244

1.376

2.620

TAXA DE ANALFABETISMO

HOMES

MULLERES

TOTAL

3,3

11,0

7,4

POBOACIÓN DE 16 E MÁIS ANOS SEGUNDO A RELACIÓN COA ACTIVIDADE  ECONÓMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Activos

625

225

850

Ocupados

496

198

694

Parados

129

27

156

- En busca do primeiro emprego

12

10

22

- Con emprego anterior

117

17

134

Inactivos

537

1.077

1.614

Xubilados

382

350

732

Pensionistas

48

129

177

Incapacitados

10

2

12

Estudiantes

52

65

117

Labores do fogar

8

531

539

Outra situación

37

0

37

Cumprindo servicio militar ou PSS

5

0

5

Total

1.167

1.302

2.469

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO RAMA DE ACTIVIDADE ECONÓMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Agricultura

69

126

195

Pesca

1

1

2

Industria

84

22

106

- Industrias extractivas

7

1

8

- Industrias manufactureiras

56

21

77

- Producción e distribución de enerxía eléctrica, gas e  auga

21

0

21

Construcción

212

4

216

Servicios

130

45

175

- Comercio e reparacións

29

7

36

- Hosteleria

26

13

39

- Transporte e actividades anexas; comunicacións

38

1

39

- Intermediación finacieiras, actividades inmobiliarias e  de alugueiro; servicios empresariais

6

3

9

- Admón. Pública, defensa e SS.

21

5

26

- Educación

3

1

4

- Actividades sanitarias e veterinarias, servicios  sociais

1

6

7

- Outros servicios

6

9

15

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO PROFESIÓN

HOMES

MULLERES

TOTAL

Dirección das Admóns Públicas e das empresas de 10 ou máis  asalariados

1

1

2

Xerencia das empresas de menos de dez asalariados

62

26

88

Profesións asociadas a titulacións de 1º,2º e 3º ciclo  universitario e afíns

6

4

10

Técnicos e profesionais de apoio

2

1

3

Empregados de tipo administrativo

13

12

25

Traballadores dos servicios de restauración, persoais de  protección e seguridade e dependentes de comercio

17

6

23

Traballadores cualificados da agricultura e a pesca

52

118

170

Artesáns e traballadores cualificados das industrias  manufactureiras, da construcción e minería

180

11

191

Operadores de instalacións industriais, de maquinaria,  montadores e ensabladores

37

1

38

Traballadores non cualificados

123

18

141

Forzas armadas

3

0

3

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO SITUACIÓN PROFESIONAL

HOMES

MULLERES

TOTAL

Traballadores por conta propia que empregan persoal

31

5

36

Traballadores por conta propia que non empregan persoal

115

142

257

Membros de cooperativas

1

1

2

Axudas familiares

0

0

0

Asalariados fixos

119

15

134

Asalariados eventuais

230

35

265

Outra situación

0

0

0

POBOACIÓN PARADA POR SECTORES DE ACTIVIDADE ECONÓMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Agricultura

7

1

8

Pesca

0

0

0

Industria

11

1

12

Construcción

92

7

99

Servicios

7

8

15

Sen emprego anterior

12

10

22

Total

129

27

156

TAXAS

HOMES

MULLERES

TOTAL

Taxa de actividade

53,6

17,3

34,4

Taxa de ocupación

42,5

15,2

28,1

Taxa de paro

20,6

12,0

18,4

Fonte: Padrón municipal de habitantes e estatística de poboación, 1996


Data de  creación: 9-11-1998

 

 

 

Galeria de Fotos
A Merca
A Bola
Cartelle
Celanova
Gomesende
Padrenda
Pontedeva
Quintela de Leirado
Ramiras
Verea

 

Padrenda Padron 98
Padrenda Padron 96

 

 

Padrenda Padron 96