PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES E ESTATÍSTICA DE POBOACIÓN, 1996

GOMESENDE (Ourense)


SUPERFICIE:

28,3 km²

DISTANCIA Á CAPITAL DA PROVINCIA:

45,0 km

POBOACIÓN DE DEREITO

HOMES

MULLERES

TOTAL

591

680

1.271

SEGUNDO GRUPOS DE IDADE

HOMES

MULLERES

TOTAL

0 a 4 anos

15

11

26

5 a 9 anos

22

13

35

10 a 14 anos

15

12

27

15 a 19 anos

36

32

68

20 a 24 anos

45

34

79

25 a 29 anos

29

33

62

30 a 34 anos

34

32

66

35 a 39 anos

36

25

61

40 a 44 anos

30

17

47

45 a 49 anos

26

32

58

50 a 54 anos

37

53

90

55 a 59 anos

41

42

83

60 a 64 anos

47

68

115

65 a 69 anos

59

62

121

70 a 74 anos

44

76

120

75 a 79 anos

35

57

92

80 a 84 anos

25

43

68

85 a 89 anos

12

23

35

90 a 94 anos

2

12

14

95 e máis anos

1

3

4

SEGUNDO O LUGAR DE NACEMENTO

HOMES

MULLERES

TOTAL

Neste concello

415

514

929

Noutro concello da mesma provincia

108

111

219

Noutra provincia de Galicia

20

6

26

Noutra Comunidade Autónoma

10

9

19

No estranxeiro

38

40

78

POBOACIÓN DE 10 E MÁIS ANOS SEGUNDO TITULACIÓN ACADÉMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Non sabe ler nin escribir

17

64

81

Titulación inferior a graduado escolar ou sen estudios

340

424

764

Graduado escolar ou equivalente

156

130

286

Bacharelato, FP II ou títulos equivalentes ou superiores

41

38

79

Total

554

656

1.210

TAXA DE ANALFABETISMO

HOMES

MULLERES

TOTAL

3,1

9,8

6,7

POBOACIÓN DE 16 E MÁIS ANOS SEGUNDO A RELACIÓN COA ACTIVIDADE  ECONÓMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Activos

281

231

512

Ocupados

244

206

450

Parados

37

25

62

- En busca do primeiro emprego

8

10

18

- Con emprego anterior

29

15

44

Inactivos

245

403

648

Xubilados

193

248

441

Pensionistas

15

28

43

Incapacitados

10

2

12

Estudiantes

25

26

51

Labores do fogar

0

99

99

Outra situación

2

0

2

Cumprindo servicio militar ou PSS

5

0

5

Total

531

634

1.165

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO RAMA DE ACTIVIDADE ECONÓMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Agricultura

98

170

268

Pesca

0

0

0

Industria

28

12

40

- Industrias extractivas

0

0

0

- Industrias manufactureiras

27

12

39

- Producción e distribución de enerxía eléctrica, gas e  auga

1

0

1

Construcción

73

0

73

Servicios

45

24

69

- Comercio e reparacións

10

8

18

- Hosteleria

7

2

9

- Transporte e actividades anexas; comunicacións

7

0

7

- Intermediación finacieiras, actividades inmobiliarias e  de alugueiro; servicios empresariais

2

1

3

- Admón. Pública, defensa e SS.

8

1

9

- Educación

1

3

4

- Actividades sanitarias e veterinarias, servicios  sociais

6

4

10

- Outros servicios

4

5

9

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO PROFESIÓN

HOMES

MULLERES

TOTAL

Dirección das Admóns Públicas e das empresas de 10 ou máis  asalariados

0

0

0

Xerencia das empresas de menos de dez asalariados

8

4

12

Profesións asociadas a titulacións de 1º,2º e 3º ciclo  universitario e afíns

8

5

13

Técnicos e profesionais de apoio

1

0

1

Empregados de tipo administrativo

8

3

11

Traballadores dos servicios de restauración, persoais de  protección e seguridade e dependentes de comercio

12

16

28

Traballadores cualificados da agricultura e a pesca

88

168

256

Artesáns e traballadores cualificados das industrias  manufactureiras, da construcción e minería

62

6

68

Operadores de instalacións industriais, de maquinaria,  montadores e ensabladores

14

0

14

Traballadores non cualificados

42

4

46

Forzas armadas

1

0

1

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO SITUACIÓN PROFESIONAL

HOMES

MULLERES

TOTAL

Traballadores por conta propia que empregan persoal

5

0

5

Traballadores por conta propia que non empregan persoal

102

161

263

Membros de cooperativas

0

0

0

Axudas familiares

22

24

46

Asalariados fixos

68

12

80

Asalariados eventuais

46

9

55

Outra situación

1

0

1

POBOACIÓN PARADA POR SECTORES DE ACTIVIDADE ECONÓMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Agricultura

5

5

10

Pesca

0

0

0

Industria

6

5

11

Construcción

13

1

14

Servicios

5

4

9

Sen emprego anterior

8

10

18

Total

37

25

62

TAXAS

HOMES

MULLERES

TOTAL

Taxa de actividade

52,9

36,4

43,9

Taxa de ocupación

46,0

32,5

38,6

Taxa de paro

13,2

10,8

12,1

Fonte: Padrón municipal de habitantes e estatística de poboación, 1996


Data de  creación: 9-11-1998

 

 

 

Galeria de Fotos
A Merca
A Bola
Cartelle
Celanova
Gomesende
Padrenda
Pontedeva
Quintela de Leirado
Ramiras
Verea

 

Gomesende Padron 98
Gomesende Padron 96

 

 

Gomesende Padron 96