PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES E ESTATÍSTICA DE POBOACIÓN, 1996

BOLA (A) (Ourense)


SUPERFICIE:

34,9 km²

DISTANCIA Á CAPITAL DA PROVINCIA:

29,0 km

POBOACIÓN DE DEREITO

HOMES

MULLERES

TOTAL

772

876

1.648

SEGUNDO GRUPOS DE IDADE

HOMES

MULLERES

TOTAL

0 a 4 anos

14

16

30

5 a 9 anos

14

23

37

10 a 14 anos

31

20

51

15 a 19 anos

38

37

75

20 a 24 anos

36

34

70

25 a 29 anos

45

42

87

30 a 34 anos

34

30

64

35 a 39 anos

31

36

67

40 a 44 anos

41

22

63

45 a 49 anos

43

44

87

50 a 54 anos

65

60

125

55 a 59 anos

45

69

114

60 a 64 anos

68

87

155

65 a 69 anos

67

86

153

70 a 74 anos

87

99

186

75 a 79 anos

61

83

144

80 a 84 anos

31

47

78

85 a 89 anos

16

28

44

90 a 94 anos

5

11

16

95 e máis anos

0

2

2

SEGUNDO O LUGAR DE NACEMENTO

HOMES

MULLERES

TOTAL

Neste concello

653

759

1.412

Noutro concello da mesma provincia

66

71

137

Noutra provincia de Galicia

10

5

15

Noutra Comunidade Autónoma

10

10

20

No estranxeiro

33

31

64

POBOACIÓN DE 10 E MÁIS ANOS SEGUNDO TITULACIÓN ACADÉMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Non sabe ler nin escribir

32

82

114

Titulación inferior a graduado escolar ou sen estudios

524

581

1.105

Graduado escolar ou equivalente

138

110

248

Bacharelato, FP II ou títulos equivalentes ou superiores

50

64

114

Total

744

837

1.581

TAXA DE ANALFABETISMO

HOMES

MULLERES

TOTAL

4,3

9,8

7,2

POBOACIÓN DE 16 E MÁIS ANOS SEGUNDO A RELACIÓN COA ACTIVIDADE  ECONÓMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Activos

313

161

474

Ocupados

261

148

409

Parados

52

13

65

- En busca do primeiro emprego

29

9

38

- Con emprego anterior

23

4

27

Inactivos

394

644

1.038

Xubilados

300

330

630

Pensionistas

17

32

49

Incapacitados

20

12

32

Estudiantes

41

47

88

Labores do fogar

1

215

216

Outra situación

15

8

23

Cumprindo servicio militar ou PSS

2

0

2

Total

709

805

1.514

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO RAMA DE ACTIVIDADE ECONÓMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Agricultura

99

99

198

Pesca

0

0

0

Industria

40

17

57

- Industrias extractivas

1

0

1

- Industrias manufactureiras

35

17

52

- Producción e distribución de enerxía eléctrica, gas e  auga

4

0

4

Construcción

67

1

68

Servicios

55

31

86

- Comercio e reparacións

12

4

16

- Hosteleria

3

8

11

- Transporte e actividades anexas; comunicacións

14

1

15

- Intermediación finacieiras, actividades inmobiliarias e  de alugueiro; servicios empresariais

4

0

4

- Admón. Pública, defensa e SS.

12

10

22

- Educación

1

6

7

- Actividades sanitarias e veterinarias, servicios  sociais

1

1

2

- Outros servicios

8

1

9

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO PROFESIÓN

HOMES

MULLERES

TOTAL

Dirección das Admóns Públicas e das empresas de 10 ou máis  asalariados

0

0

0

Xerencia das empresas de menos de dez asalariados

13

1

14

Profesións asociadas a titulacións de 1º,2º e 3º ciclo  universitario e afíns

6

6

12

Técnicos e profesionais de apoio

5

1

6

Empregados de tipo administrativo

12

10

22

Traballadores dos servicios de restauración, persoais de  protección e seguridade e dependentes de comercio

12

19

31

Traballadores cualificados da agricultura e a pesca

95

96

191

Artesáns e traballadores cualificados das industrias  manufactureiras, da construcción e minería

80

10

90

Operadores de instalacións industriais, de maquinaria,  montadores e ensabladores

13

1

14

Traballadores non cualificados

24

4

28

Forzas armadas

1

0

1

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO SITUACIÓN PROFESIONAL

HOMES

MULLERES

TOTAL

Traballadores por conta propia que empregan persoal

3

1

4

Traballadores por conta propia que non empregan persoal

139

105

244

Membros de cooperativas

0

1

1

Axudas familiares

0

1

1

Asalariados fixos

62

22

84

Asalariados eventuais

57

18

75

Outra situación

0

0

0

POBOACIÓN PARADA POR SECTORES DE ACTIVIDADE ECONÓMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Agricultura

0

0

0

Pesca

0

0

0

Industria

3

1

4

Construcción

13

0

13

Servicios

7

3

10

Sen emprego anterior

29

9

38

Total

52

13

65

TAXAS

HOMES

MULLERES

TOTAL

Taxa de actividade

44,1

20,0

31,3

Taxa de ocupación

36,8

18,4

27,0

Taxa de paro

16,6

8,1

13,7

Fonte: Padrón municipal de habitantes e estatística de poboación, 1996


Data de  creación: 9-11-1998

 

 

 

Galeria de Fotos
A Merca
A Bola
Cartelle
Celanova
Gomesende
Padrenda
Pontedeva
Quintela de Leirado
Ramiras
Verea

 

Veiga
A Bola Padron 98
A Bola Padron 96

 

 

A Bola Padron 96