PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES E ESTATÍSTICA DE POBOACIÓN, 1996

MERCA (A) (Ourense)


SUPERFICIE:

51,0 km²

DISTANCIA Á CAPITAL DA PROVINCIA:

13,0 km

POBOACIÓN DE DEREITO

HOMES

MULLERES

TOTAL

1.168

1.290

2.458

SEGUNDO GRUPOS DE IDADE

HOMES

MULLERES

TOTAL

0 a 4 anos

17

28

45

5 a 9 anos

31

31

62

10 a 14 anos

56

52

108

15 a 19 anos

70

68

138

20 a 24 anos

67

66

133

25 a 29 anos

79

59

138

30 a 34 anos

57

38

95

35 a 39 anos

68

53

121

40 a 44 anos

59

57

116

45 a 49 anos

65

67

132

50 a 54 anos

80

69

149

55 a 59 anos

64

75

139

60 a 64 anos

87

115

202

65 a 69 anos

77

119

196

70 a 74 anos

97

138

235

75 a 79 anos

79

103

182

80 a 84 anos

65

89

154

85 a 89 anos

38

49

87

90 a 94 anos

10

10

20

95 e máis anos

2

4

6

SEGUNDO O LUGAR DE NACEMENTO

HOMES

MULLERES

TOTAL

Neste concello

949

1.074

2.023

Noutro concello da mesma provincia

136

141

277

Noutra provincia de Galicia

16

13

29

Noutra Comunidade Autónoma

25

21

46

No estranxeiro

42

41

83

POBOACIÓN DE 10 E MÁIS ANOS SEGUNDO TITULACIÓN ACADÉMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Non sabe ler nin escribir

11

36

47

Titulación inferior a graduado escolar ou sen estudios

798

945

1.743

Graduado escolar ou equivalente

178

132

310

Bacharelato, FP II ou títulos equivalentes ou superiores

133

118

251

Total

1.120

1.231

2.351

TAXA DE ANALFABETISMO

HOMES

MULLERES

TOTAL

1,0

2,9

2,0

POBOACIÓN DE 16 E MÁIS ANOS SEGUNDO A RELACIÓN COA ACTIVIDADE  ECONÓMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Activos

533

195

728

Ocupados

454

166

620

Parados

79

29

108

- En busca do primeiro emprego

23

8

31

- Con emprego anterior

56

21

77

Inactivos

515

970

1.485

Xubilados

384

453

837

Pensionistas

31

57

88

Incapacitados

10

3

13

Estudiantes

72

102

174

Labores do fogar

6

351

357

Outra situación

12

4

16

Cumprindo servicio militar ou PSS

6

0

6

Total

1.054

1.165

2.219

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO RAMA DE ACTIVIDADE ECONÓMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Agricultura

118

64

182

Pesca

0

2

2

Industria

71

23

94

- Industrias extractivas

4

0

4

- Industrias manufactureiras

63

23

86

- Producción e distribución de enerxía eléctrica, gas e  auga

4

0

4

Construcción

101

3

104

Servicios

164

74

238

- Comercio e reparacións

16

9

25

- Hosteleria

24

15

39

- Transporte e actividades anexas; comunicacións

39

1

40

- Intermediación finacieiras, actividades inmobiliarias e  de alugueiro; servicios empresariais

2

1

3

- Admón. Pública, defensa e SS.

35

16

51

- Educación

8

16

24

- Actividades sanitarias e veterinarias, servicios  sociais

8

6

14

- Outros servicios

32

10

42

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO PROFESIÓN

HOMES

MULLERES

TOTAL

Dirección das Admóns Públicas e das empresas de 10 ou máis  asalariados

19

32

51

Xerencia das empresas de menos de dez asalariados

46

6

52

Profesións asociadas a titulacións de 1º,2º e 3º ciclo  universitario e afíns

17

18

35

Técnicos e profesionais de apoio

12

5

17

Empregados de tipo administrativo

23

12

35

Traballadores dos servicios de restauración, persoais de  protección e seguridade e dependentes de comercio

22

30

52

Traballadores cualificados da agricultura e a pesca

99

31

130

Artesáns e traballadores cualificados das industrias  manufactureiras, da construcción e minería

90

17

107

Operadores de instalacións industriais, de maquinaria,  montadores e ensabladores

47

2

49

Traballadores non cualificados

72

12

84

Forzas armadas

7

1

8

POBOACIÓN OCUPADA SEGUNDO SITUACIÓN PROFESIONAL

HOMES

MULLERES

TOTAL

Traballadores por conta propia que empregan persoal

42

4

46

Traballadores por conta propia que non empregan persoal

173

69

242

Membros de cooperativas

5

1

6

Axudas familiares

2

2

4

Asalariados fixos

139

46

185

Asalariados eventuais

91

43

134

Outra situación

2

1

3

POBOACIÓN PARADA POR SECTORES DE ACTIVIDADE ECONÓMICA

HOMES

MULLERES

TOTAL

Agricultura

6

4

10

Pesca

1

0

1

Industria

20

5

25

Construcción

20

0

20

Servicios

9

12

21

Sen emprego anterior

23

8

31

Total

79

29

108

TAXAS

HOMES

MULLERES

TOTAL

Taxa de actividade

50,6

16,7

32,8

Taxa de ocupación

43,1

14,2

27,9

Taxa de paro

14,8

14,9

14,8

Fonte: Padrón municipal de habitantes e estatística de poboación, 1996


Data de  creación: 9-11-1998

 

 

 

Galeria de Fotos
A Merca
A Bola
Cartelle
Celanova
Gomesende
Padrenda
Pontedeva
Quintela de Leirado
Ramiras
Verea

 

A Merca Padron 1996
A Merca Padron 1.998

 

 

Estadisticas Padron de 1996